Temel Değerlerimiz
 
Atatürk İlkeleri
Fırsat eşitliği
İfade özgürlüğü
Hukukun üstünlüğü
İnsan hakları
Toplumsal değerleri
Bilimsel etik kurallar
Yaratıcı düşünce
Sürekli gelişme
Yaşam boyu öğrenme
Üretilen bilgi ve hizmette kalite
Kaliteli çalışma hayatı
Katılımcı yönetim anlayışı
Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
Şeffaflık
İşbirliğine açık olmak
Takım bilinci
Katılımcılık
Saygılı olmak
İdealist olmak
Estetik duyarlık
Çevreye duyarlılık
Profesyonellik
Dürüstlük


          Yeterlilikler

          Doğru bilgi, teori, araştırma ve kanıta dayalı uygulamalar yapmak,
          Uygulama için sorumluluk alma ve güvenilir olmak,
          Hasta ve diğer sağlık ekip üyeleri ile birlikte olmak, işbirliği yapabilmek,
          Hastaya öğretim yapabilmek,
          Disiplinler içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik etmek,
          Ekip çalışmasının önemine inanmak,
          Farklı gruplarla çalışma yapabilmek,
          Sağlık verilerini değerlendirerek,  kullanabilmek,
          Sağlık hizmeti sunumu içinde hastanın savunuculuğunu yapmak,
          Hasta bakımı hizmetlerine katılma ve denetimde bulunmak,
          Fiziksel, mali ve insan kaynaklarını korumak,
          Hemşirelik hizmet sonuçlarını değerlendirmek,
          Araştırmalara katılma ve sonuçlarını kullanmak,
          Hemşireliğin kariyerine -bilgi birikimine katkı vermek- yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek,
          Politika ve yasal süreçlere katılmak,
          Sağlık bakım sisteminin biçimlenmesinde/belirlenmesinde rol alma işlevlerini yerine
          getirebilmek,
          Yüksek düzeyde problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirme ve bu becerileri
          kullanabilmek,
          Kendini ve diğerlerini anlamak için davranışsal, biyolojik ve doğal bilimlerin bir entegrasyonunu
          yapabilmek,
          Nicel verileri yorumlama becerisine sahip olmak ve bu becerileri kullanabilmek,
          Hemşirelik girişimlerini geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için temel olarak
          bilimsel süreci ve bilimsel bilgiyi kullanabilmek,
          Sosyal ve mesleki problemleri analiz etmek için sosyal, politik, ekonomik, tarihi, bilgilere
          başvurmak,
          Yazılı ve sözlü alanda etkin iletişim kurabilmek,
          İnsan değerlerinin doğasını anlayabilmek,
          Yeni fikirlere ve deneyimlere karşın kişisel standartlar geliştirme ve ifade edebilmek,
          Mesleğin niteliğini takdir etme ve anlayabilmektir.

BOLOGNA

      

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

BAĞLANTILAR